Zwroty i reklamacje

Zwroty

Klient ma możliwość zwrotu produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych - zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014r. poz. 827 ze zm.) "Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej".

Konsument może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w formie pisemnej drogą pocztową lub w formie elektronicznej wysyłając zeskanowany wypełniony dokument na adres naszej poczty elektronicznej maszynymetal3@gmail.com. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sklep internetowy maszynymetal.pl zrealizował jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Towar należy odesłać na adres:
MASZYNY-METAL Dominik Kęsik 
Barcice Rososkie 3
05-650 Chynów
Tel. 536 271 666

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz do sklepu internetowego maszynymetal.pl lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sklep internetowy maszynymetal.pl niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Forma odesłania towaru jest dowolna, informujemy jednak, że nie przyjmujemy żadnych przesyłak wysłanych za pobraniem i do paczkomatów.
Zwracane przedmioty powinny znajdować się w takim stanie, w jakim zostały zakupione. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Do przesyłki powinna być dołączona kserokopia lub oryginał dowodu zakupu.

Sklep internetowy maszynymetal.pl zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia przedmiotu do konsumenta (jeśli takowy był naliczony). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Wybór innego sposobu zwrotu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy maszynymetal.pl, sklep internetowy maszynymetal.pl nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 

Reklamacje

Reklamację na wady przedmiotu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego o rękojmi można złożyć sprzedawcy internetowemu, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu.
Konsument może reklamować towar, składając stosowne zgłoszenie reklamacji. Zgłoszenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w formie pisemnej drogą pocztową lub w formie elektronicznej wysyłając zeskanowany wypełniony dokument na adres naszej poczty elektronicznej maszynymetal3@gmail.com.
Do złożenia reklamacji potrzebny jest dowód zakupu, co nie oznacza, że konsument musi pokazać sprzedawcy fakturę, wystarczy że przedstawi jakikolwiek dowód zawarcia transakcji, np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności.

Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Towar należy odesłać na adres:
MASZYNY-METAL Dominik Kęsik 
Barcice Rososkie 3
05-650 Chynów
Tel. 536 271 666

Konsument ponosi bezpośrednie koszty przesyłki. Forma odesłania towaru jest dowolna, informujemy jednak, że nie przyjmujemy żadnych przesyłak wysłanych za pobraniem i do paczkomatów.
Koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca.